V Pitsipäev pildis.

Haapsalus,

V Pitsipäev, 21.08.2016